PRIVACY VERKLARING

Ergotherapie Harlingen, gevestigd te Harlingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Havenplein 8-10
8861XA Harlingen

Telefoon: 0683056097
Email: info@ergotherapieharlingen.nl

 

Anita Kok is de Functionaris Gegevensbescherming van Ergotherapie Harlingen. Zij is te bereiken via info@ergotherapieharlingen.nl of telefonisch via 0683056097

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ergotherapie Harlingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ergotherapie Harlingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor het behandeltraject.
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ergotherapie Harlingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Ergotherapie Harlingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn vanuit de zorgverzekeringswet, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het declareren bij uw zorgverzekeraar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ergotherapie Harlingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn voor de volgende alle dossiers met persoonsgegevens:

7 Jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ergotherapie Harlingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ergotherapie Harlingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ergotherapie Harlingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergotherapie Harlingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ergotherapieharlingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ergotherapie Harlingen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ergotherapie Harlingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@ergotherapieharlingen.nl of telefonisch.